Google+ Followers

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สอนนักเรียนผู้พิการ กศน.ตำบลนาคำ

สอนหนังสือนักเรียนผู้พิการ
      
              ลงพื้นที่สอนและเยี่ยมนักศึกษาผู้พิการ  หมู่ ๑๒บ้านดอนขี้เหล็กใต้ และหมู่๓บ้านคำบอน ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง โดยจัดการเรียนการสอนพื้นฐานการอ่าน-เขียนพยัญชนะไทย ซี่งเป็นผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ แต่เมื่อครูได้ทำการสอนวิธีอ่าน-เขียนโดยให้เขียนตามรอยประ สามารถที่จะเขียนได้แต่ต้องใช้เวลานานในการเขียนแต่ละตัวพยัญชนะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น