Google+ Followers

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สอนนักเรียนหัดอ่าน-เขียน ก.ไก่

สอนนักเรียนหัดอ่าน-เขียน ก.ไก่
      
              ลงพื้นที่สอนและเยี่ยมนักศึกษาผู้พิการ  หมู่ ๑๑บ้านโนนงาม ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง โดยจัดการเรียนการสอนพื้นฐานการอ่าน-เขียนพยัญชนะไทย ซี่งเป็นผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ แต่เมื่อครูได้ทำการสอนวิธีอ่าน-เขียนโดยให้เขียนตามรอยประ สามารถที่จะเขียนได้แต่ต้องใช้เวลานานในการเขียนแต่ละตัวพยัญชนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น