Google+ Followers

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการรักษ์พื้นที่สีเขียว


โครงการรักษ์พื้นที่สีเขียว
           คณะครู กศน.ตำบลนาคำ ร่วมครู กศน.ตำบลนาคำ ร่วมกับ อบต.บ้านตาด ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน จึงได้จัดทำ "โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว" 
ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม 
โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หนองโสกหมู บ้านโคกกลาง ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น