Google+ Followers

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

   วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สวนรุกขชาติ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  คณะครูกศน.อำเภอบ้านดุง นำโดยท่านผู้อำนวยการ จิดาภา   เปตามานัง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในอำเภอบ้านดุง ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักศึกษาใน กศน.ตำบล ๑๓ตำบล ในอำเภอบ้านดุง  การอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ และการรู้จักดูแลและป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้แกเยาวชน
        
     ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น